Posted in Լուսաբանումներ

Դիտարկում ենք «նորամուտի» ընկերների բլոգները։

8-րդ դասարանների ավագ դպրոց նորամուտը սկսում ենք բլոգային աշխատանքներից, ծանոթանում ենք բլոգների միջոցով։ 
Ավագ դպրոցի սովորողները հետաքրքիր աշխատանք են տարել այդ առիթով և սկսել են դիտարկել-ճանաչել 8-րդ, ապագա 9-րդ դասարանների բլոգները։ Մասնակցում են բոլոր օղակները՝ 9, 10,11 և 12-րդ դասարանի սովորողները։
10-րդ դասարանից Գոհար Ալավերդյանը և Էլեն Պողոսյանը ծանոթացել են 8-4 և 8-5 դասարանի բլոգներին, վեր են հանել խնդիրները, հետաքրքիր բլոգները, նյութերը, ինչպես նաև ընտանեկան բաղադրիչով նախագծերը։
Ծանոթացեք՝