Posted in Լուսաբանումներ

Դիտարկում ենք «նորամուտի» ընկերների բլոգները։

8-րդ դասարանների ավագ դպրոց նորամուտը սկսում ենք բլոգային աշխատանքներից, ծանոթանում ենք բլոգների միջոցով։ 
Ավագ դպրոցի սովորողները հետաքրքիր աշխատանք են տարել այդ առիթով և սկսել են դիտարկել-ճանաչել 8-րդ, ապագա 9-րդ դասարանների բլոգները։ Մասնակցում են բոլոր օղակները՝ 9, 10,11 և 12-րդ դասարանի սովորողները։
10-րդ դասարանից Գոհար Ալավերդյանը և Էլեն Պողոսյանը ծանոթացել են 8-4 և 8-5 դասարանի բլոգներին, վեր են հանել խնդիրները, հետաքրքիր բլոգները, նյութերը, ինչպես նաև ընտանեկան բաղադրիչով նախագծերը։
Ծանոթացեք՝

Author:

Մշակութաբան Հնագետ-ազգագրագետ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s