Posted in Ուսուցիչը սովորող։ Քոլեջ

«Սասնա Ծռեր» էպոս-դիպլոմային աշխատանք

Սասնա ծռեր էպոս. քանդակների ստեղծում, էպոսի կավապատում
Պատասխանատուներ՝ Արմինե Մովսիսյան, Քնարիկ Ներսիսյան, Անի Միրզոյան, Լիլիթ Յախինյան, Անի Ենգոյան

  • Դիպլոմային աշխատանքի թեման
    «Սասնա ծռեր» կավապատում
  • Աշխատանքներ ֆիզիկական միջավայրում

Ամեն օր ժամը 10։30-13։00

Հանդիպման և աշխատանքի վայրը՝ Բրուտանոց

Դասավանդող՝ ընկեր Մովսես 

Author:

Մշակութաբան Հնագետ-ազգագրագետ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s